Easiest Way to Make Perfect Jallof rice

Posted on

Jallof rice.

Jallof rice You can cook Jallof rice using 9 ingredients and 3 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Jallof rice

 1. You need of Shinkafa.
 2. Prepare of Oil.
 3. Prepare of Atturuhu tattasai.
 4. You need of Maggi.
 5. You need of Carrot.
 6. It’s of Green paper.
 7. You need of Onion.
 8. It’s of Green beans.
 9. You need of Pies.

Jallof rice instructions

 1. Zaki jajjaga atturuhu da albasa saiki Dora tukunya a wuta kizuba mai kizuba kayan miyanki kibarshi yasoyu saikisa ruwa.
 2. Idan yatafasa saiki zuba shinkafarki kisa maggi curry garlic ginger.
 3. Kisamu wata tukunyarki kizuba pies green beans carrot kidan dafasau karsu dahu Idan shinkafar ki dahu saikizuba kayan dakika dafa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.