Recipe: Yummy Wainar gero ( northern Nigeria dishes

Posted on

Wainar gero ( northern Nigeria dishes.

Wainar gero ( northern Nigeria dishes You can cook Wainar gero ( northern Nigeria dishes using 9 ingredients and 4 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Wainar gero ( northern Nigeria dishes

 1. Prepare of Gero.
 2. Prepare of Karkashi.
 3. You need of Salt.
 4. Prepare of Yeast.
 5. You need of Baking powder.
 6. Prepare of Flour.
 7. Prepare of Kulikuli.
 8. Prepare of Albasa.
 9. Prepare of Tumatur.

Wainar gero ( northern Nigeria dishes instructions

 1. Ki jika geronki da daddare, sai ki nika da safe kafin kiyi anfani dashi..
 2. Bayan kin markado sai kisa yeast ki juya kisa a rana ki barshi ya tashi..
 3. Bayan ya tashi sai ki sa karkashi da yar flour ki juya kisa salt da baking powder ki barshi na minti 5 sai kisa dan ruwa ki sake juyawa ki dora tandar wainarki ki toya ta..
 4. Bayan kin toya ki samu kulikulinki kisa kayan dandano ki daka sai ki Barbada akan wainar ki sa yankakkiyar albasa da tumatur sai aci a dan saka mai..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *